mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Senohraby

GPS: 49°53'0.419"N, 14°43'52.140"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17421/2-2213Zlenice - domnělé obléhací opevnění

Hrad Zlenice je položen v cípu klesající opyše, kterou z jižní strany utváří údolí Sázavy a od severozápadu údolí potoka Mnichovanky, která se pod hradem do Sázavy vlévá. Nečetné písemné prameny neprozrazují, zda byl hrad Zlenice v 2.polovině 15.století obléhán, přesto byla především jihozápadně od hradu nalezena četná militaria, které je možno spojovat s obléháním.

S obléhací činností bývá spojován příkopovitý útvar, který se nachází nad hradem a částečně přehrazuje klesající opyš. Existence tohoto konkávního útvaru je v literatuře známá již dlouhou dobu, přesto se k ní většina odborných textů staví rezervovaně. Příkopovitý útvar se nalézá pouhých 60 m od koruny náspu nad velkým hradním příkopem. Na délku měří 35 m, maximální šířka dosahuje 13 m. Hloubka proti klesajícímu terénu směrem k hradu činí asi 1 m, oproti stoupajícímu terénu pak 3 m. Na východní straně ho lemuje svazek úvozových cest. V místě, kde se úvozy zahlubují do terénu, jsou pozorovatelné skalní výchozy, z čehož je patrné, že se až sem příkopovitý útvar nezasahoval. V některých pracích je tento útvar interpretován jako součást obléhacího opevnění, z jeho podoby a blízkosti k hradu je však zřejmé, že to jsou představy mylné. Celý útvar sice je antropogenního původu, souvisí však patrně s těžbou kamene, nebo s těžbou materiálu pro údržbu cest. Úvozový svazek totiž v tomto prostoru probíhá na samé hraně terénu nad srázem do údolí Sázavy. Snad tedy byl z tohoto místa odebírán materiál, který cestu udržoval průchozí. Uvažovat lze i nad možností, že se jedná o pokus o posílení obrany hradu, který nebyl dokončen.

Také veškeré další objekty umístěné na opyši, nebo v blízkosti hrany, ze které terén opyše klesá, nemají s obléhacími činnostmi spojitost, neboť se jedná o pozůstatky po těžbě kamene. I když hrad podle archeologických nálezů patrně dobýván byl, útok směřoval od jihozápadu a západu a nemusel mít formu obléhání, při kterém je nutné stavět opevnění.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika